Đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất 5 lô đất thuộc khuôn viên trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo

08/05/2017 09:34
Quyết định điều chỉnh giá khởi điểm bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất thuộc khuôn viên trụ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo 
 

 Điều 1.Điều chỉnh giá khởi điểm để bán đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất đối với 05 lô đất ở thuộc khu đất điều chỉnh quy hoạch chi tiết phân lô Trụ sở làm việc Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Đồng Hới với giá khởi điểm là: 46.575.100.000 đồng (Bốn mươi sáu tỷ, năm trăm bảy mươi lăm triệu, một trăm nghìn đồng), trong đó:

- Lô 1: 10.077.960.000 đồng (giá quyền sử dụng đất: 10.061.200.000 đồng, giá trị tài sản trên đất: 16.760.000 đồng); diện tích 197,4 m2;

- Lô 2: 9.148.560.000 đồng (giá quyền sử dụng đất: 9.131.800.000 đồng, giá trị tài sản trên đất: 16.760.000 đồng); diện tích 175,4 m2;

- Lô 3: 9.124.960.000 đồng (giá quyền sử dụng đất: 9.108.200.000 đồng, giá trị tài sản trên đất: 16.760.000 đồng); diện tích 174,9 m2;

- Lô 4: 9.119.160.000 đồng (giá quyền sử dụng đất: 9.102.400.000 đồng, giá trị tài sản trên đất: 16.760.000 đồng) diện tích 174,4 m2;

- Lô 5: 9.104.460.000 đồng (giá quyền sử dụng đất: 9.087.700.000 đồng, giá trị tài sản trên đất: 16.760.000 đồng); diện tích 174,0 m2.

Điều 2. Căn cứ Quyết định điều chỉnh giá khởi điểm đã được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Giá khởi điểm các lô đất tại Quyết định này thay thế cho giá khởi điểm tại Quyết định số 3162/QĐ-UBND ngày 05 tháng 11 năm 2015 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tư pháp; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất, Giám đốc Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản và Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số 371 /QĐ-UBND ngày 08/02/2017