Đấu giá quyền thuê đất 50 năm,58 Quang Trung (Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh Quảng Bình)

08/05/2017 09:19
Quyết định điều chỉnh một số nội dung tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất DT1 – đất dự phòng trong Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thương mại và dân cư phía Tây Nam, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới 
 

Điều 1.Điều chỉnh một số nội dung tại Phương án đấu giá quyền sử dụng đất thuê đối với khu đất điều chỉnh Quy hoạch chi tiết lô đất DT1 – đất dự phòng trong Đồ án Quy hoạch chi tiết Khu Trung tâm thương mại và dân cư phía Tây Nam, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới kèm theo Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh, như sau:

1. Điều chỉnh nội dung diện tích lô đất đưa vào đấu giá tại Khoản 3, Điều 2, như sau:

- Diện tích lô đất đưa vào đấu giá đã phê duyệt: 616,5 m2.

- Diện tích lô đất đưa vào đấu giá điều chỉnh: Thửa đất số 38, tờ bản đồ 28 có diện tích 318,8 m2; thửa đất số 39, tờ bản đồ số 28 có diện tích 297,7 m2.

2. Điều chỉnh phương thức đấu giá tại Điều 7, như sau:

- Phương thức đấu giá đã phê duyệt: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê toàn bộ lô đất.

- Phương thức đấu giá điều chỉnh: Đấu giá quyền sử dụng đất thuê từng thửa đất.

3. Lý do điều chỉnh: Để phù hợp với Quy hoạch chi tiết lô đất đã được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2506/QĐ-UBND ngày 18/8/2016.

Điều 2. Ngoài các nội dung điều chỉnh tại Điều 1 Quyết định này, các nội dung còn lại tại Quyết định số 340/QĐ-UBND ngày 06/02/2017 của UBND tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Tư pháp; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Nam Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số 561 /QĐ-UBND ngày 27/02/2017