Đấu giá các lô đất ở khu đất sản xuất kinh doanh của Công ty CP Vật tư Nông nghiệp,Bắc Lý,Đồng Hới

08/05/2017 09:39
Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu đất sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới 
 

Điều 1. Quyết định đấu giá quyền sử dụng đất các lô đất ở thuộc quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu đất sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới, gồm các nội dung sau:

1. Danh mục, vị trí, diện tích thửa đất, mục đích sử dụng đất được quyết định đấu giá:

- Loại đất: Đất ở đô thị;

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất;

- Thời hạn sử dụng đất: Lâu dài.

(Có phụ lục chi tiết kèm theo).

2. Thông tin quy hoạch: Thực hiện theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 07/01/2015 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu đất sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới sang đất ở và đất văn hoá, thể thao (tỷ lệ 1/500) và Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 04/4/2016 của UBND tỉnh Quảng Bình về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết lô đất số 01 đến 08 thuộc đồ án “Quy hoạch chi tiết điều chỉnh khu đất sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Vật tư Nông nghiệp tại phường Bắc Lý, thành phố Đồng Hới sang đất ở và đất văn hoá, thể thao (tỷ lệ 1/500)”.

3. Đơn vị được giao tổ chức thực hiện việc đấu giá quyền sử dụng đất: Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ: Tầng 6, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Bình số 105 đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Điều 2. Căn cứ Quyết định đấu giá đã được phê duyệt, Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường ký hợp đồng với Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo đúng quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Xây dựng; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Đồng Hới; Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản; Chi cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Đồng Hới; Chủ tịch UBND phường Bắc Lý và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nguồn: Quyết định số 341 /QĐ - UBND ngày 06/02/2017